วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหนองฮี ปี 2565

” เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการแพทย์ปฐมภูมิและองค์รวม “

พันธกิจโรงพยาบาล

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

 • ประชาชน ผู้มารับบริการ เข้าถึงการบริการครอบคลุม ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มอายุ ครอบคลุมพื้นที่
 • ให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นเจ้าของ
 • ให้บริการเบ็ดเสร็จผสมผสานเป็นองค์รวม
 • ให้บริการมาตรฐานปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
 • บริหารโปร่งใสมีธรรมมาภิบาล
 • เชื่อมประสานบูรณาการทุกภาคส่วน

2.พัฒนาบุคคลการคุณภาพ ภายใต้ ค่านิยมองค์กร “ใส่ใจบริการ สุขในงานร่วมกัน”

 • ใส่ใจบริการ

– มืออาชีพ

– มีหัวใจความเป็นมนุษย์

– อ่อนน้อมถ่อมตน

– สุขในงานร่วมกัน

– มีทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

– มีความสุขในงานบันดาลใจ

3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมคุณภาพ

 • สะอาด
 • เป็นระเบียบ
 • เรียบง่าย
 • ปลอดภัย
 • ใกล้ชิดธรรมชาติ