งานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563

EB1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)   รายละเอียด

EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด

EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  รายละเอียด

EB4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ  รายละเอียด

EB5  – EB7  การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่หน่วยงานเลือก)  รายละเอียด

EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก  หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  รายละเอียด

EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  รายละเอียด

EB10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี  รายละเอียด

EB11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ผ่านมา  รายละเอียด

EB12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  รายละเอียด

EB13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก  หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  รายละเอียด

EB14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราบการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ  รายละเอียด

EB15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  รายละเอียด

EB16  หน่วยงานมีการดำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  รายละเอียด

EB17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก  หรือการวางระบบ ในการป้องกันการรับสินบน  รายละเอียด

EB18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  รายละเอียด

EB19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะประบปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  รายละเอียด

EB20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  รายละเอียด

EB21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  รายละเอียด

EB22  หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  รายละเอียด

EB23  หน่วยงานมีการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  รายละเอียด

EB24  หน่วยงานมีการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และงบประมาณของหน่วยงาน  รายละเอียด

EB25  หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน   รายละเอียด

EB26  หน่วยงานมีการเผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้   รายละเอียด