งานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563

EB1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)   รายละเอียด

EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด

EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  รายละเอียด

EB4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ  รายละเอียด