ประกาศ จำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วยโรงพยาบาลหนองฮี จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ  จำนวน 14  รายการ

ตามบัญชีรายละเอียด  ตามเอกสาร  ดาวโหลดเอกสาร